Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

…"že účelem jednoty jest spoluúčinkování při nebezpečenství ohně, by zachráněn byl život i majetek občanů"

Úvodní slova stanov z roku 1889 byly a jsou až do dnešních dob základním článkem stanov rymických hasičů...

 

1889 - 1938

Popudem k založení sboru byly nejen četné požáry v obci, kdy např. v květnu 1869 vypukl oheň v čísle 42 a vyhořelo 13 domů, ale především vydání Požárního zákona z roku 1873. Tento zákon přímo doporučoval zakládání hasičských sborů v obcích, jež mají alespoň 100 popisných čísel, a také určoval obcím povinnost, zabezpečovat materiální pomoc, pokud si je sbory nemohly zajistit z vlastních prostředků. Počátkem roku 1889 svolal starosta obce Josef Janalík veřejnou schůzi, na které bylo rozhodnuto o založení Sboru dobrovolných hasičů v Rymicích. V krátké době jsou schváleny stanovy, jejichž první článek má platnost až do dnešních dnů : "Účelem jednoty jest spoluúčinkování při nebezpečenství ohně, by zachráněn byl život a majetek občanů". Přes potíže, které provázely sbor v prvních letech činnosti, zlepšuje se postupně i jeho vybavení. Již v roce 1891 vlastní rymičtí hasiči čtyřkolovou stříkačku, dva žebře, čtyři savice , 80 metrů hadic a další inventář. K přepravě stříkačky k ohni se dle uzavíraných smluv používaly koně místních hospodářů. Tyto výdaje platila obec. Jen pro zajímavost, cena přípřeže v roce 1897 činila 5 zl. ve dne, 6 zl. v noci. I. světová válka poněkud ochromila činnost sboru. Mezi prvními kdo narukoval do válečného ohně, byl jednatel sboru Antonín Doležel a zbrojíř František Horák starší. Po nich následovali mnozí další. Poválečná valná hromada 26. ledna 1919 dává sboru nový impuls k činnosti. V roce 1930 je uprostřed obce postavena nová Hasičská zbrojnice a rovněž zakoupena nová stříkačka od firmy Hrček a Neugebauer z Brna. 50. výročí založení sboru v roce 1939 je poznamenáno blížící se 2. světovou válkou. Na valné hromadě konané 26. ledna 1939 se sice plánují oslavy tohoto výročí, ale místo důstojných oslav následovaly jen příkazy a nařízení, jako okamžité odstranění všech označení jež připomínaly bývalou republiku, vyškrtnutí závadných částí svých stanov a další. přesto je nutné připomenout, že za 50 let své činnosti rymičtí hasiči zasahovali při 17 požárech v obci a 117 požárů pomáhali likvidovat v okolních obcích

 

1939 - 1989

Své poslání, být bližnímu ku pomoci, naplnili rymičtí hasiči beze zbytku dne 8. května 1945, kdy asistovali MUDr. Josefu Kaňovi při ohledání 17 padlých vojáků, podíleli se na uložení jejich pozůstatků do přivezených rakví a zúčastnili se jejich pohřbu. Touto poslední službou obětem války u naší obce, vstoupili členové hasičského sboru do nejlepších stránek své historie a jejich skutek je právem připomínán až do dnešních dnů. Poválečné roky jsou naplňovány dobrou prací, kdy hasiči stojí v čele téměř všech kulturních akcí, ať již pořádáním "Hanáckého práva, masopustního "vodění medvěda", či pořádáním tradičních hodových zábav. V roce 1949 byl posvěcen hasičský prapor, který zdejšímu sboru věnoval jejich veliký příznivec holešovský děkan P. Karel Plevák. V roce 1970 se čtyři rymičtí hasiči zúčastňují záchranných prací v zatopených jeskyních u Blanska. Pro lepší uskladnění hasičské techniky, je v roce 1976 slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice, při jejíž stavbě odpracovali mnozí hasiči velké množství brigádnických hodin. Sté výročí trvání sboru v roce 1989, si hasiči připomínají velkou kulturní akcí. Na slavnostní schůzi je zhodnoceno uplynulých 100 let obětavé a záslužné práce mnoha generací rymických hasičů. Předseda tehdejšího Městského národního výboru v Holešově JuDr. Václav Lang předal sboru Čestné uznání a mnozí členové dostávají za dlouholetou věrnost hasičskému poslání pamětní medaile a diplomy. Celý den vyhrávala hudba z Lidečka. S tamním hasičským sborem, udržují rymičtí hasiči dlouholetou družbu, která byla navázána po nuceném odchodu P. Karla Pleváka na tamní faru.

 

1989 - současnost

110 výročí v roce 1999, bylo ve znamení svěcení druhého hasičského praporu, pořízeného také za přispění rymických občanů. Po padesáti letech opět holešovský děkan P. Jiří Rek světí při slavnostní mši svaté symbol hasičského hnutí. Tak jako před deseti lety, se koná slavnostní schůze s předáním ocenění zasloužilým hasičům, v odpoledních hodinách je provedeno námětové cvičení i s ukázkami současné hasící techniky. Pro mnohé občany byl jistě velkým zážitkem vstup na vysokozdvižnou plošinu, umístněnou na profesionálním hasičském vozidle a pohled na obec s ptačí perspektivy vyšší než věž rymického kostela. Nebylo nutné vyjmenovat všechny členy Sboru dobrovolných hasičů, kteří v minulosti působili v hasičském hnutí v Rymicích. Drobná publikace vydaná při příležitosti 100 let trvání sboru, uvádí celou řadu jmen členů, kteří se nejvíce zasloužili o sbor a dobrovolné práci v něm. Naši úctu a uznání si zasluhují i současní členové, kteří jsou i v dnešní době připraveni dle svých možností ochránit životy a majetek svých spoluobčanů, tak jak jim to ukládají přijaté stanovy před 114 lety. Na počátku XXI, století má Hasičský sbor 38 členů a hlavní vedení: Starosta sboru Josef Odložilík, velitel- Josef Fuksa.