Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Obec Rymice zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Obec Rymice je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

 

Kontaktní adresa správce

Obec Rymice
Rymice 4, 769 01 Holešov
IČO: 00544558
ID datové schránky: g4bbikg
 
Obec Rymice na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením smluvně sjednalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou, na kterou se můžete obracet s dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv týkajících se Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na příslušného pracovníka obce.

 

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Mikroregion Holešovsko, DSO
zastoupený předsedou Ing. Martinem Bartíkem 
se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov
T: 573 396 630

 

Odpovědná osoba pro výkon pověřence

Anna Zapletalová 
T: 573 521 454
E: poverenec@mikroregionholesovsko.cz

 

Obec Rymice jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na obec Rymice vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu přenesené působnosti státní správy, kterou je obec pověřena.

 

Další nezbytné osobní údaje jsou případně shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi obcí a subjekty osobních údajů.
V souvislosti s nutností zajištění některých interních procesů a komunikace s občany zpracovává dále obec ve svém oprávněném zájmu některé adresní a identifikační údaje svých zaměstnanců a členů orgánů obce.

 

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

 

Při zpracování osobních údajů u obce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. 

 

Důležité odkazy
Ministerstvo vnitra České republiky: www.mvcr.cz/gdpr
Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz/gdpr
Úplné znění nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): eur-lex.europa.eu